Doanh nghiệp là nền tảng của nền kinh tế

Đối với một đất nước, doanh nghiệp đóng vai trò quyết định đến sự phát triển về kinh tế. Thậm chí, doanh nghiệp vững mạnh thì đất nước mới có cơ hội phát triển. Đây là yếu tố để đất nước có quyết định đầu tư mạnh vào doanh nghiệp hay không. Đặt mục tiêu lên cao nhất là đưa nền kinh tế hội nhập vào thị trường quốc tế, chúng ta cần đẩy mạnh khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp và tính quyết đoán, chủ động của mỗi đơn vị. Muốn làm được điều này, nhà nước cần hỗ trợ hết mức doanh nghiệp về chính sách, nguồn lực.

doanh-nghiep

Tạo điều kiện hội nhập quốc tế

Có thể kể đến việc nhà nước bảo đảm quyền sở hữu tài sản hợp pháp, tự do kinh doanh của cá nhân, doanh nghiệp bằng các quy định chặt chẽ, rõ ràng trong pháp luật. Họ được phép mở rộng quy mô kinh doanh trong những ngành mà pháp luật không cấm. Đồng thời cần ổn định kinh tế vĩ mô, xây dựng môi trường lành mạnh trong kinh doanh. Thêm vào đó cần đảm bảo các quyền bình đẳng trong tất cả các loại hình, không phân biệt ngành nghề, thành phần kinh tế khi tiếp cận các nguồn lực về vốn, đất đài, tài nguyên để phục vụ cho việc đầu tư kinh doanh.

About

Your email will not be published. Name and Email fields are required.