khu cong nghiep trong diem phia băc

Thông tin các khu công nghiệp trọng điểm phía Bắc

Các khu công nghiệp trong điểm phía Bắc là thành phần quan trọng đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế chung của cả nước. Các khu công nghiệp này giải quyết phần lớn vấn đề việc làm cho người dân các tỉnh phía…